Oppstart

Avtalevilkår


Avtalevilkår for bestilling av selskap gjennom Oppstart AS

Denne avtale gjelder bestilling av bistand til registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, heretter kalt «Tjenesten» og/eller kjøp av et ferdigregistrert aksjeselskap heretter kalt «Produktet». Disse avtalevilkår gjelder med mindre partene skriftlig har avtalt noe annet. En hver bestilling etter denne avtale anses å ha funnet sted i næring. Dette innebærer at verken forbrukerkjøpsloven eller angrerettloven kommer til anvendelse.
(«Enhet» er en fellesbetegnelse på aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) og enkeltpersonforetak (EPF)).

1. Parter
www.oppstart.no er en nettside som eies og drives av Oppstart AS. Avtalen inngås mellom Oppstart AS med organisasjonsnummer 990 536 139, med registrert forretningsadresse Akersgata 1, 0158 Oslo, og den person eller enhet som bestiller tjenesten, heretter kalt «Bestiller».

2. Bestilling og avtaleinngåelse
Bindende bestilling finner sted når Bestiller sender bestillingsskjema til Oppstart AS via nettsiden www.oppstart.no. Ved bestilling aksepterer Bestiller vilkårene i denne avtale. En bestilling er bindende selv om:
(a) Bestiller ikke har oppgitt alle de opplysninger som er nødvendige for at ordren kan utføres og Tjenesten eller Produktet kan leveres.
(b) Foretrukket firmanavn ikke er tilgjengelig for registrering.
(c) Bestillingen av må endres som følge av andre årsaker.

Oppstart AS vil underrette Bestiller per e-post, SMS eller telefon dersom bestillingen er mangelfull eller uklar og i de tilfeller ytterligere informasjon er nødvendig for at registrering kan skje. Bestiller aksepterer at opplysninger og dokumenter i sakens anledning kan sendes og lagres elektronisk.

Oppstart AS forbeholder seg retten til å avvise en hver bestilling, uten å måtte oppgi årsaken til dette. Bestiller vil ved slik avvisning ikke bli belastet.

Oppstart AS’ leveranse etter denne avtale er avsluttet når de bestilte endringer er registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.

3. Særlig om Tjenesten
3.1 Nyregistrering av enhet
Ved nyregistrering av enhet, inkluderer Tjenesten utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter for alminnelig registrering av enhet i Enhetsregisteret og eventuelt Foretaksregisteret. Tjenesten inkluderer for alle enhetstyper utfylling av samordnet registermelding del 1 i Altinn. I tillegg er følgende inkludert for visse typer registreringer:

(a) For AS (aksjeselskap) med kontantinnskudd inkluderes også standardiserte stiftelsesdokumenter og vedtekter. Ved behov inkluderes også standardisert styremøteprotokoll for fravalg av revisor, avtale om bruk av firmanavn, åpningsbalanse og uttalelse om åpningsbalanse fra revisor.
(b) For AS (aksjeselskap) med tingsinnskudd inkluderes standardisert stiftelsesdokument, vedtekter, åpningsbalanse, redegjørelse etter aksjeloven § 2-6, revisors uttalelse om åpningsbalansen, revisors bekreftelse av aksjeinnskuddet og revisors uttalelse om redegjørelsen. Ved behov inkluderes også standardisert styremøteprotokoll for fravalg av revisor og samt standardisert avtale om bruk av firmanavn.
(c) For Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) og Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) er standardisert selskapsavtale inkludert.

Bestiller er kjent med at minste aksjekapital er NOK 30 000 for aksjeselskap. Bestiller er kjent med gjeldene gebyrer fra Brønnøysund (http://www.brreg.no/reg_gebyrer/). Bestiller er forpliktet til å betale alle offentlige avgifter og gebyrer forbundet med Tjenesten. Offentlige avgifter, gebyrer og aksjekapital er ikke inkludert i Oppstart AS’ vederlag med mindre annet er uttrykkelig oppgitt av Oppstart AS.

Særskilte bestemmelser i vedtekter eller selskapsavtale må Bestiller formidle til Oppstart AS sammen med bestillingen. Oppstart AS har intet ansvar i tilknytning til slike særskilte bestemmelser, og kontrollerer heller ikke lovligheten eller registrerbarheten av disse.

3.2 Endringer i enheter som allerede er registrert
For enheter som er registrert i Enhetsregisteret og eventuelt Foretaksregisteret, tilbyr Oppstart AS følgende Tjenester:
(a) Bistand til registrering av alminnelige endringer av selskapsopplysninger, så som blant annet endringer i styresammensetting, vedtekter, kapitalendringer, daglig leder, kontaktperson, inntreden og uttreden av roller (f.eks. styremedlem og deltakere), endring og fravalg av revisor.
(b) Bistand til nødvendige registeringer i forbindelse med fusjon, fisjon, omdanninger samt oppløsning og sletting av enhet.
(c) Registrering og avregistrering av enhet i Merverdiavgiftsregisteret.

En fullstendig oversikt over endringer og registreringer som Oppstart AS tilbyr bistand i forbindelse med er å finne på www.oppstart.no.

4. Særlig om Produktet
Produktet som leveres av Oppstart AS er et ferdig stiftet og registrert aksjeselskap (AS) uten heftelser. Produktet består i utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter for endring av alminnelige selskapsopplysninger i henhold til mottatt bestillingsskjema (valg av nytt styre, daglig leder, vedtektsendringer, adresser mv.)., samt sluttseddel for overføring av aksjer og oppdatert aksjeeierbok. Produktet inkluderer registrering av endringene i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Bestiller og selskapet er forpliktet til å betale alle offentlige avgifter og gebyrer forbundet med Produktet. Offentlige avgifter, gebyrer og aksjekapital er ikke inkludert i Oppstart AS’ vederlag.

5. Tidsfrister
Oppstart AS etterstreber å effektuere alle bestillinger så raskt som mulig.
Verken Oppstart AS, Oppstart AS sine ansatte eller Oppstart AS sine samarbeidspartnere kan (a) gi bindende forsikringer om registrering innen visse tidsfrister da behandlingstid også beror på offentlige myndigheters behandling av innsendte registermeldinger, eller (b) holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller sen saksbehandling ved registrene.

Dersom registrering avvises skal Oppstart AS gi Bestiller melding om dette. Beror avvisningen på informasjon/dokumentasjon som kan ettersendes plikter Bestiller å oversende dette uten ugrunnet opphold. Merarbeid ved returer (registreringsnekt) som skyldes forhold på Bestillers side belastes etter gjeldende satser. Gjeldende satser er publisert på www.oppstart.no. Oppstart AS foretar kun kontroll av om nødvendige opplysninger og vedlegg følger en registrering, med mindre utarbeidelse av et dokument/vedlegg faller inn under Oppstart AS’ leveranse etter avtalen.

Oppstart AS kan meddele Bestiller om status for saksbehandlingen via SMS eller e-post.

6. Bestillers ansvar
Bestiller plikter å:
(a) Returnere alle nødvendige opplysninger og dokumenter til Oppstart AS innen avtalt tid.
(b) Sørge for at alle deltakere som skal signere samordnet registermelding på Altinn får signert innen avtalt tid. Oppstart AS kan bistå Bestiller med veiledning for innlogging og signering av samordnet registermelding ved behov.
(c) Betale faktura/krav fra Oppstart AS innen forfall.
(d) Sørge for at alle parter som deltar i selskapet har samtykket i sin rolle og er informert om bestillingen og har samtykket til denne.
(e) Ikke oppgi uriktig eller villedende informasjon i forbindelse med bestillingen.
(f) Forholde seg til norske myndigheter og norsk lov.
(g) Informere Oppstart AS skriftlig ved endring av kontaktinformasjon, herunder e-post, telefonnummer, besøks- eller postadresse.

Oppstart AS har rett til å avslutte levering av Tjenesten eller Produktet og heve denne avtale med øyeblikkelig virkning dersom:
(a) Bestiller ikke, på tross av påminnelse fra Oppstart AS, bistår Oppstart AS med alle nødvendige opplysninger og dokumenter innen avtalt tid.
(b) Bestiller etter Oppstart AS sin vurdering er involvert i virksomhet som strider mot norsk lov.
(c) Bestiller ikke betaler faktura/krav fra Oppstart AS innen forfall.
(d) Bestiller vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen.

Dersom Oppstart AS velger å avslutte levering av Tjeneste eller Produkt plikter Oppstart AS straks å varsle Bestiller om dette.

Oppstart AS har rett til å tilleggsfakturere Bestiller etter gjeldende prislister dersom Oppstart AS må endre eller utarbeide nye dokumenter for Bestiller som følge av at:
(a) Bestiller ikke returnerer nødvendige dokumenter til Oppstart AS innen avtalt tid når Oppstart AS har purret kunden på tilbakemelding.
(b) Bestiller ikke sørger for at alle deltakere/personer som skal signere samordnet registermelding på Altinn får signert innen avtalt tid. Oppstart AS kan bistå Bestiller med veiledning for innlogging og signering av samordnet registermelding ved behov.

7. Fakturering / Krav
Bestiller plikter å betale faktura / krav i samsvar med prisliste og betalingsbetingelser for Oppstart AS sine tjenester og produkter på bestillingstidspunkt. Bestiller er kjent med at Oppstart AS kun plikter å sende meddelelser, varsler, faktura og andre henvendelser elektronisk. Oppstart AS kan kreve forskuddsbetaling før Bestillers bestilling av Produkt eller Tjeneste påbegynnes. I slikt tilfelle vil oppdraget bli påbegynt ved første anledning etter at betalingen er blitt kreditert Oppstart AS’ konto. Krav om forskuddsbetaling skal meddeles Bestiller uten ugrunnet opphold etter at bestillingen er registrert som mottatt.

8. Betalingsvilkår
Produkt og Tjeneste kan betales over faktura eller via online-betalingsløsning. Dersom det betales med faktura gjelder 10 dagers forfall regnet fra fakturadato. Faktura sendes ut når selskapet er ferdig registrert, men senest én måned etter bestilling dersom manglende registrering skyldes forhold på Bestillers side, ref. punkt 5.
Betaling kan skje ved online-betalingsløsning eller overføring via nettbank.

Ved forsinket betaling påløper rente etter lov om rente ved forsinket betaling av 19. desember 1976 nr. 100 fra forfall og til betaling skjer. Ved forsinket betaling vil gebyrer og eventuelle innfordringskostnader komme i tillegg. For det tilfelle Tjenesten omfatter stiftelse av aksjeselskap (AS), svarer Bestiller solidarisk med det nystiftede selskap for sine forpliktelser etter denne avtale. Dersom selskapet ikke ferdigregistreres, uansett årsak, svarer Bestiller for alle forpliktelser etter denne avtale. For alle andre former for registrering (EPF, DA og ANS), svarer Bestiller personlig for sine forpliktelser etter avtalen.
Med mindre det ikke er opplyst i tilbud, prisliste eller andre steder der et produkt eller en tjeneste er priset, tilkommer merverdiavgift som et tillegg til prisen.

9. Kreditt / Kredittvurdering
Bestiller samtykker til at Oppstart AS kan foreta en kredittvurdering av Bestiller ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder eller kredittopplysningsbyrå. Oppstart AS har rett til å avvise en bestilling uten å måtte oppgi grunnen til dette. Bestiller skal i slikt tilfelle varsles uten ugrunnet opphold.

Dersom avtalen gjelder kjøp av ferdig stiftet aksjeselskap, vil overdragelsen av aksjene også innebære at kontrollen over aksjeselskapets bankkonto går over fra Oppstart AS til bestiller. Som ledd i bankers kontrollvirksomhet krever Sparebank1 at kjøpere av aksjer som erverver 25% eller mer av selskapets aksjer kredittvurderes. Alt etter utfallet av kredittvurderingen, kan banken nekte å endre retten til å disponere over selskapets konto. En slik nektelse ligger utenfor Oppstart AS’ kontroll.

Oppstart AS har ikke innsyn i bankens egen kredittvurdering og har heller ikke anledning til å fremme innsigelser mot en kredittvurdering eller et avslag om endring av kontodisponent fra bankens side.

10. Behandling av personopplysninger
Ved sin bestilling oppgir Bestiller personopplysninger knyttet til innehavere og roller i enheten som registreres eller erverves. Disse opplysningene er nødvendige for at Oppdrag AS skal kunne levere sine ytelser etter avtalen. Opplysningene vil kun bli formidlet Brønnøysundregistrene i forbindelse med registreringer i henhold til den bestilling som er mottatt og hver deltaker eller person med roller i enheten vil selv måtte signere for seg selv ved inngivelsen av registermeldingen. Opplysningene vil ikke uten Bestillers samtykke bli benyttet til andre formål.

Bestilleren bekrefter å besitte nødvendige og tilstrekkelige fullmakter til i forbindelse med bestillingen å formidle navn, adresse, fødselsnummer og eventuell annen kontaktinformasjon på vegne av personer med deltakerroller eller andre roller i enheten.

Bestiller er herved informert om at det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Visse personopplysninger er imidlertid nødvendige for at Oppdrag AS skal kunne gjennomføre sine ytelser. Dersom Bestiller ikke ønsker å oppgi nødvendige personopplysninger, vil bestillingen ikke bli gjennomført av Oppdrag AS. Behandlingsansvarlig vedrørende personopplysninger er: Oppstart AS v/Nils Kristian Fossdal, Postboks 135 Lambertseter, 1101 Oslo.
Bestillers kontaktperson (den person som registrerer og sender inn bestillingen) samtykker i at Oppstart AS av og til kan ta kontakt via elektroniske kanaler (f.eks. e-post og mobil/SMS) i tilknytning til Oppstart AS’ produkt- og tjenestetilbud og kampanjer. Bestiller kan avmelde seg ved å følge fremgangsmåte oppgitt sammen med henvendelsen.

Dersom avtalen gjelder kjøp av ferdig stiftet aksjeselskap, samtykker den enkelte aksjekjøper som erverver 25% eller mer av selskapets aksjer i at Oppstart AS kan formidle til Sparebank1 navn og fødselsnummer, slik at banken kan utføre kredittvurdering i henhold til den beskrivelse som er gitt i pkt. 10. Dersom ikke samtlige kjøpere av aksjer som erverver 25% eller mer av selskapets aksjer gir samtykke til slik formidling, har Oppstart AS rett til å heve aksjekjøpet. Ved slik heving skal Oppstart AS refundere kjøpesummen til Bestiller, med fradrag for den tid som er medgått i forbindelse med gjennomføringen av kjøpsavtalen frem til hevingstidspunket, dog maksimal kr 4 000 eks. mva.

11. Taushetsplikt
Oppstart AS, dets ansatte og andre som opptrer på vegne av Oppstart AS plikter å bevare taushet om Bestillers bestilling. Domstoler, påtalemyndighet og annen offentlig myndighet kan likevel få slike opplysninger dersom det er truffet avgjørelse om utlevering med hjemmel i lov.

12. Erstatning
Oppstart AS sitt ansvar for feil, mangler eller tap i forbindelse med Tjenesten eller Produktet er begrenset til vederlagets størrelse eks. mva. Oppstart AS har intet ansvar for indirekte tap, følgetap, eller tap som følge av endringer i norsk lov eller som følge av avgjørelser truffet av forvaltningsorganer eller domstol. Bestiller plikter å holde Oppstart AS, Oppstart AS sine ansatte og Oppstart AS sine samarbeidspartnere skadesløse, også overfor tredjemann, for en hver skade og et hvert tap i forbindelse med utførelsen av Tjenesten eller salg av Produktet eller som oppstår når Tjenesten ikke kan utføres eller Produktet ikke kan leveres.

13. Kommersiell utnyttelse
Bestiller har ingen rett til å videreselge noen av Oppstart AS’ ytelser etter denne avtale uten forutgående skriftlig tillatelse fra Oppstart AS.

14. Andre bestemmelser
Oppdrag AS’ ytelser er utelukkende begrenset til administrativ bistand i forbindelse med opprettelsen og ervervet av enheten som er bestilt. Bestiller er ansvarlig for alle forhold knyttet til den registrerte enhet og virksomheten som der måtte bli forestått samt de opplysninger som oppgis i forbindelse med registreringen. Bestiller oppfordres til å sette seg inn i gjeldende regelverk som er relevant for enheten og virksomheten, herunder men ikke begrenset til gjeldende skatte- og avgiftsregler, regler i aksjeloven og selskapsloven.
Produkt eller Tjeneste omfatter ikke ytelser i forbindelse med registrering i Merverdiavgiftsregisteret (kan bestilles separat), Arbeidstakerregisteret eller andre særregistre og omfatter heller ikke utarbeidelse av aksjonæravtaler, forretningsmessige avtaler eller andre ytelser enn ordinær registrering i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.
Oppstart AS er ikke ansvarlig for innholdet i de opplysninger som oppgis av Bestiller. Bestiller er kjent med at registrering av enhetsnavn som er egnet til å forveksles med et navn som allerede er registrert kan utløse krav om endring av navn fra tredjepart.
Bestiller oppfordres til å vurdere engasjement av revisjons- og eller regnskapsbistand i tilknytning til enheten og virksomheten.

15. Lovvalg
Bestiller er kjent med at alle tjenester og produkter levert av Oppstart AS er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser som gjelder ved forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.
Avtalen følger norsk rett og eventuelle tvister føres for norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Oslo, 24.09.2013

Sammenlign selskapsform

EPF enkeltpersonforetak

ANS solidarisk ansvar

DA delt ansvar

AS kontantinnskudd

AS kun dokumenter

AS tingsinnskudd

AS as på dagen

BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt
Ingen revisjon
Mulighet for flere eiere
Gunstig beskatning
Ingen personlig risiko
Rett på sykepenger
Rett på ledighetstrygd
Statens satser ved reise
Ikke aksjeinnskudd
Pris kr 1,000.00kr 1,500.00kr 1,500.00kr 2,200.00kr 1,950.00kr 15,000.00kr 20,000.00
Behandlingstid 1 - 2 dager1 - 2 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 - 2 dager2 - 4 dager1 dag
BestillBestillBestillBestillBestillBestillUtsolgt