Nyheter

Endringer i aksjeloven fra og med 1. juli 2013


 


De største endringene for aksjeselskap:

 •  
 • Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av AS når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd.
 • Overkursfond fjernesog midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital.
 • Alle AS kan ha styre med kun en person og det er ikke lenger krav om varamedlemmer til styret.
 • Ikke krav om daglig leder, uavhengig av størrelsen på selskapets aksjekapital.
 • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder.
 • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag.
 • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret.
 • Nye regler for hvordan generalforsamlingen i selskapet kan avholdes.
 • Færre krav til innholdet i vedtektene.           

 

De største endringene for allmennaksjeselskap:

 •  
 • Kun krav om åpningsbalanse ved nystiftelse av ASA når aksjeinnskuddet gjøres opp med tingsinnskudd.
 • Overkursfond fjernes og midler som i dag er på overkursfondet blir fri egenkapital.
 • Lengste mulige frist for bruk av fullmakt til kjøp av egne aksjer utvides fra 18 til 24 måneder.
 • Ikke lenger noen tilfeller hvor selskapet må sende melding til Foretaksregisteret når selskapet skal dele ut utbytte eller gi konsernbidrag.
 • Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å dele ut utbytte. Fullmakten må meldes til Foretaksregisteret.
 • Allmennaksjeselskap som skal yte finansiell bistand til kjøp av aksjer i selskapet, må sende en redegjørelse om bistanden til Foretaksregisteret.
   

Bort med kunngjøring i avis
Fra 1. juli blir det også gjort endringer i mange andre lover, slik at kunngjøring av kreditorvarsel i avis fjernes. Fra og med 1. juli vil kreditorvarsel bare bli kunngjort på brreg.no.

Kortere frist
Samtidig blir også fristen for alle lovbestemte kreditorvarsel endret til seks uker, uavhengig av hvor lang fristen har vært tidligere. Fristendringen gjelder kreditorvarsel for alle organisasjonsformer. For eksempel blir fristen for kreditorvarsel ved oppløsning av ansvarlig selskap redusert fra seks måneder til seks uker, mens for aksjeselskap blir fristen ved nedsettelse av aksjekapital redusert fra to måneder til seks uker. Endringen av fristen gjelder bare for kreditorvarsel som blir kunngjort fra og med 1. juli. For kreditorvarsel som allerede er kunngjort vil de gamle fristene fortsatt gjelde.

Publisert på www.altinn.no 25.6.2013


< Tilbake
 • x