Nyheter

30 000 kroner: Minstekrav til aksjekapital i ASFra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.  –Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo.I går vedtok Stortinget lov om endring i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.). Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag og trer i kraft 1. januar 2012.

 


Regjeringen ser det som viktig at endringene trer i kraft raskt. Følgende endringer i aksjeloven får virkning allerede fra årsskiftet:

·        Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.

·        Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.

·        Også finansinstitusjoner – ikke bare revisorer – kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen.

Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å forenkle og modernisere aksjeloven. I tråd med målsettingene i Soria Moria II-erklæringen ønsker regjeringen å forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv, og da særlig for små og mellomstore bedrifter. Formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer (såkalte NUFer). Sverige har allerede tatt lignende grep, og fått gode resultater.

Endringene i aksjeloven er ett av flere tiltak fra regjeringen for å gjøre det billigere og enklere å drive næringsvirksomhet i Norge. Lovendringen må særlig sees i sammenheng med de nye reglene om unntak fra revisjonsplikten for små aksjeselskaper som trådte i kraft 1. mai i år. 

– Samlet representerer disse endringene betydelige forenklinger og besparelser for aksjeselskapene, sier Faremo.

Endringene i aksjeloven følger opp sentrale forslag i advokat Gudmund Knudsens utredning Forenkling og modernisering av aksjeloven, som ble avgitt i januar 2011. Regjeringen kommer tilbake med en egen proposisjon om de øvrige forslagene i Knudsens utredning.

Publisert på www.regjeringen.no 16.12.2012


< Tilbake
  • x