Aksjeselskap

Eierne av et aksjeselskap risikerer ikke mer enn den aksjekapitalen de har skutt inn i selskapet. Aksjekapitalen i et AS er i dag på minimum kroner 30 000,-. Det er ikke revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene, noe som bekrefter at regjeringen ønsker å legge til rette for at gründere skal velge aksjeselskap fremfor NUF selskap som foretaksform. Aksjeselskap har mange fordeler og er blant annet kjent for å være gunstig som «sparebøsse».

 

 

Struktur

Et aksjeselskap eies av en eller flere aksjonærer gjennom aksjene eierne har i selskapet. Selskapets aksjonærer velger styret som er øverste organ i selskapet. Den daglige driften utføres av de ansatte i selskapet og daglig leder har øverste ansvar for den daglige driften.

 

Risiko

Eierne, eller aksjonærene i et aksjeselskap, risikerer ikke å tape mer enn det de har betalt for aksjene de har i selskapet. Det er blant annet dette som skiller et aksjeselskap fra et enkeltpersonforetak. I et enkeltpersonforetak skiller man ikke mellom selskapets- og eiernes økonomi. Det gjør man i et aksjeselskap. Man kan derfor ta større risiko dersom man har et aksjeselskap.

 

Krav til aksjekapital

Kravet til minimum aksjekapital i et aksjeselskap er kroner 30 000,-. Aksjekapitalen kan benyttes til å dekke stiftelseskostnadene til selskapet.

 

Revisjon

De minste aksjeselskapene har ikke plikt til å ha revisor (kriterier for å unnlate revisjon). Dette medfører en direkte besparelse per år fra kroner 10 000,- og oppover per aksjeselskap avhengig av størrelsen og kompleksiteten på regnskapet. Til tross for denne besparelsen er det viktig å ta en grundig vurdering om man skal ha revisor eller ikke. Revisorene sitter på en kompetanse som ofte kan oppveie kostnaden forbundet med revisjonen, og i flere tilfeller gi selskapet en merverdi.

 

 Skatt

Aksjeselskap har en flat skatt på 28 %. Dette skatteregimet gjør det gunstig å bruke et aksjeselskap som en «sparebøsse». Det skattepliktige overskuddet du har i løpet av et år skattlegges med 28 %. Til sammenlikning skattlegges du marginalt omkring 44,5 % i et enkeltpersonforetak dersom du har en inntekt som medfører toppskatt. Dette medfører at dersom du skal investere overskuddet i selskapet ditt i aksjer, eiendom og liknende, vil du ha mer igjen å investere for i et aksjeselskap enn for eksempel i et enkeltpersonforetak.

 

I tillegg til en flat skatt på 28 % på skattepliktig overskudd regnes ikke realiserte og urealiserte gevinster på aksjer og fond innenfor EØS som skattepliktig inntekt. Dette gjør at du kan reinvestere hele gevinsten din uten å måtte skatte av den først. Det samme gjelder for utbytte man mottar fra selskap innenfor EØS.

Bestill AS i dag

Bestill et aksjeselskap i dag og få kroner
 800 i rabatt. Nå kun kroner 2 200 + mva - inkl revisorerklæringer.

 

 

 

 


 

Fordeler med aksjeselskap:


 
 • Ingen personlig risiko
   
 • Sosiale rettigheter
   
 • Statens satser for reise
   
 • Gunstig som sparebøsse
   
 • Gunstige skatteregler
   
 • Lav aksjekapital

Ulemper med aksjeselskap
 

 • Må ha aksjekapital
   
 • Mer administrasjon
   
 • Flere formalkrav